หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

   
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 10  
 
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2559 และปลัดอบค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลายมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วน [ 22 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ปีงบประมาณ 2559 [ 31 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 34  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 13 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 20  
 
งบการเงินและงบอืน ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 7 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 39  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 15 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)