หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

   
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณทางหลวงหมายเลข 1117 ถนนสายคลองแม่ลาย - คลองลาน กิโลเมตรที่ 3 และอยู่ห่างจากอำเภอ เมืองกำแพงเพชร ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 71 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 44,375 ไร่
 
จำนวนประชากร ทั้งสิ้น 4,534 คน

ชาย จำนวน 2,245 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.51

หญิง จำนวน 2,289 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.49
จำนวนครัวเรือน 1,571 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 63.85 คน/ตารางกิโลเมตร
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ทอดเป็นแนวยาวจาก ทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก มีคลองธรรมธรรมชาติไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 80% เหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นที่อีก 20% เหมาะแก่การทำนา
 
 
อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 80% แยกเป็น

ทำไร่ จำนวน 145 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่

ทำนา จำนวน 125 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่

ทำสวน จำนวน 61 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 13%
อาชีพค้าขาย ประมาณ 3%
อาชีพอื่นๆ (รับจ้างทั่วไป ) ประมาณ 3%
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ประมาณ 1%
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าขุนราม และ ต.นครชุม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร  
ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ต.อ่างทอง และ ต.วังทอง
และ ต.สักงาม
อ.เมืองฯ
อ.คลองลาน
จ.กำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
 
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง อบต.คลองแม่ลาย เต็มทั้งหมู่บ้าน มี 6 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อยู่ในเขต การปกครองของ อบต.คลองแม่ลาย บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองละแวก 148 166 314 139  
2   บ้านประชารัฐ 75 71 146 50
  3   บ้านคลองแม่ลาย 51 53 104 27  
4   บ้านสันติสุข 179 178 357 133
  5   บ้านมอวรรณทอง 307 304 611 214  
6   บ้านเขาน้ำเพชร 479 444 923 293
  7   บ้านปางเรือ 419 228 447 127  
8   บ้านยางเลียง 330 340 670 291
  9   บ้านวงฆ้อง 234 265 499 159