ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บริการทะเบียนพาณิชย์
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ