หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 00230.3/ว 00249 ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
กพ 00230.3/ว 00251 แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
กพ 0023.5/ว00253 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในกาดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ เอกสาร1 ]  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
กพ 0023.4/ว 00237 การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
กพ 00230.3/ว 00242 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
กพ 00230.3/ว 00245 ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ...  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
กพ 00230.3/ว 00244 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,924