หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 

 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 37 

 


โครงการบูรณะถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal ภายในห [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองแม่ลาย (จำ [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองแม่ลาย (จำ [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน จำนวน 14 เ [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านปางเรื [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน 9 รายการ [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านยางเลี [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านยางเลี [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้องวัดมุม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้องวัดมุม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์ก [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานและจัดเตรียมสนามแข่ง [ 5 ส.ค. 2562 ]


 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงเส [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองพิไกร กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยวิส [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า (น้ำมันเชื้อเพลิง [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรียนรู้เศ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขอ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงทับแรต ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าพุทรา ประชาสัมพันธ์การรับแบบพ่ิมพ์และยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 

 
ไม่มีนำประปาใช้ (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 561  ตอบ 3  
พิจารณาประกาศห้ามเผาถ่านในห้วงอากาศปิดและเย็น (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 256  ตอบ 2  
พิจารณาประกาศห้ามเผาถ่านในห้วงอากาศปิดและเย็น (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 238  ตอบ 0  
 
กพ 0023.3/ว 5360 การประกวดการจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5361 แจ้งการปิดใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5335 การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 17 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5336 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร [ 17 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5310 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5311 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5308 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]     
กพ0023.5/ว5331 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว3517 การอบรมสัมมนาปัยหาการดำเนินการงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 5330 การโอนเงินภาษีมูค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 9/2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว530 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
กพ0023.5/ว5307 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5294 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5274 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5275 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวสัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Vdio conFerence [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5254 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5255 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5252 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสน้ทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5253 แนวทางปฏฺบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/ว523 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [ 10 ต.ค. 2562 ]   
   


 
อบต.แสนตอ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล (18 ต.ค. 2562)    อ่าน 12143  ตอบ 28
ทต.ประชาสุขสันต์ แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
   
 

 

 
  ในฐานะท่านเป็นประชาชนที่มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ท่านคิดว่าส่วนงานไหนให้การบริการที่เป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
   

เขาน้ำเพชรและเขาลับงา
บ้านน็อดาวน์ ตำบลคลองแม่ลาย
สำนักสงฆ์พรหมวิหารีสุชิโวนุสรณ์
เริ่มนับ วันที่ 15 ต.ค. 2555