หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ข่าวสาร
  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หลักการตั้งงบประมาณจำแนกหมวด / ประเภทรายจ่ายต่าง ๆ การโอน / แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และระบบการขอรับเงินอุดหนุน / การจัดสรรให้แก่ อปท. (รูปแบบใหม่) ตาม พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

                 เนื้อหาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2561
1.การับเงินและการฝากเงิน  การรับโอนเงินหรือการนำฝากเงิน หรือรายงานการจ่ายเงินแทน ให้ใช้หลักฐานโดยใช้ใบเสร็จรับเงินแทน
2.การบันทึกรายงานการับเงิน ให้บันทึกการรับเงินภายในวันที่ได้รับเงิน และลงรายละเอียดการรับเงินให้เรียบร้อย ในกรณีที่มีการับเงินภายหลัง คือ เวลา 15.30 น.  ให้บันทึกรับเงินในวันนั้น และเก็บเงินสดในตู้นิรภัย
3.การจ่ายเงินให้อปท. จ่ายเงินได้เฉพาะรายการหรือโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน ได้เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ในกรณีที่ อปท. ไม่สามารถทำตามระเบียบที่กำหนดได้ให้อปท. ทำข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการเบิกจ่ายรายการและโครงการที่ต้องการจะเบิกจ่าย
4.อปท.ในช่วงสามเดือนแรก  อปท.จะต้องนำเงินสะสมทดรองจ่ายพลางไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีรายได้เข้ามาในการดำเนินการ และสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะเงินเดือน ค่าจ่างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ส่วนงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะมีเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนเข้าจึงจะสามารถดำเนินการได้
5.การเบิกจ่ายเงินกรณีที่ผู้อำนวยการกองคลังไม่อยู่หรือไปอบรม ผู้ที่รักษาราชการแทนไม่สามารถเซ็นเบิกจ่ายได้  แต่งให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนอื่นมาทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินได้
6.การเบิกจ่ายค่าใช้เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลในการเขียนเช็คอาจจะขีดคร่อมเช็คหรือไม่ก็ได้
7.ในสิ้นปีงบประมาณ อปท. ปิดบัญชีรับจ่ายเงินแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปี ไว้ร้อยละ 15 ของทุก ๆ ปี เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นทุกสำรอง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562
การบริหารงบประมาณ
1.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยให้ อปท. จัดทำคำข้องบประมาณผ่านระบบส่งตรงถึงสำนักงานงบประมาณเอง เพื่อจะทำให้สำนักงานงบประมาณได้ทราบการของบประมาณของ อปท. และทราบการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและรวดเร็ว  คาดว่าจะมีการดำเนินการใช้ในปี 2563 โดย อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องการจัดทำงบประมาณแบบใหม่
2.การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ ส่วนมากที่มีการจัดทำผิด ได้แก่แผนงานเคหะและชุมชน เช่น งานไฟฟ้าถนน ให้ใช้ในการขยายเขตไฟฟ้า ประปา ส่วนอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นการก่อสร้าง ถนน อาคาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
3.การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นการบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ให้ตั้งจ่ายในค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษา ยกเว้นการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
4.การปรับปรุง แบ่งเป็น การปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เป็นการค่าประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง หรือต่อเติม แต่เลือกใช้ให้ถูกต้องตามประเภท
5.การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ให้แก้ไขเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
6.การโอนงบประมาณที่เป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แยกการพิจารณาเป็น 2 ข้อ ดังนี้
   1.เป็นการโอนออก โอนเข้า โอนระหว่างรายการ
   2.มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง(ลักษณะ/ปริมาณ/คุณภาพ)  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น
7.กรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการตามนี้ ได้แก่ ต้องใช้การโอนงบประมาณก่อน ถ้าโอนไม่เพียงพอให้ใช้เงินสะสม ถ้าเงินสะสมไม่พอจึงจะใช้ทุนสำรองเงินสะสม แต่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์คลัง และการกันเงินไว้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่นก่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 13.13 น. โดย คุณ อารยา สระทองอ่อน

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X