หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
    378 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย
    อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    โทรศัพท์: 055-029-106
    โทรสาร: 055-029-106
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน