หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
    378 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย
    อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    โทรศัพท์: 055-029-106
    โทรสาร: 055-029-106
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย