หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้ แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวม จิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 97  
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 25 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม
 
กลุ่มกองทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 10 กลุ่ม
 
กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 10 กลุ่ม
 
กลุ่มต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 กลุ่ม
 
กลุ่มกีฬาเยาวชน จำนวน 1 กลุ่ม
 
กลุ่ม อสม. จำนวน 1 กลุ่ม
 
กลุ่ม ธ.ก.ส. จำนวน 1 กลุ่ม