หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 


 
นายสุริยน แจ้งโถง
ปลัด อบต.
 
 


 
นายเกษม เพ็งผล
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายไพบูลย์ หุ่นรูปงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนาที อินทรสูต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอารยา สระทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางชฎาภรณ์ กันปี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศลิษา มั่นศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประไพ ราชสุภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ