หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 


 
นายสุริยน แจ้งโถง
ปลัด อบต.
 
 


 
นายเกษม เพ็งผล
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายไพบูลย์ หุ่นรูปงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนาที อินทรสูต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอารยา สระทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางชฎาภรณ์ กันปี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศลิษา มั่นศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประไพ ราชสุภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ