หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
นายมีโชค เกษมสุข
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3

 
 
มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล
 
ประชากรไม่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 5 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล
 
โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
  พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในตำบลสามารถพัฒนาใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ เกือบทั้งหมด เช่นทำไร่ ทำนา สวนป่าและสวนผลไม้ เป็นต้น
    ในเขตพื้นที่มีทางหลวงสายสำคัญตัดผ่าน ได้แก่
 
ทางหลวงหมายเลข 1117 เป็นเส้นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ น้ำตกคลองลาน, น้ำตกคลองน้ำไหล, อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นต้น
 
ทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข 1 ซึ่งสนับสนุนต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิต ภายในตำบลออกไปยังแหล่งจำหน่ายได้โดยสะดวก
  มีลำคลองสายสำคัญ ได้แก่ ลำคลองแม่ลาย ซึ่งสามารถสนับสนุนการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมงได้เป็นอย่างดี