หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล
 
ประชากรไม่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 5 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล
 
โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
  พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในตำบลสามารถพัฒนาใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ เกือบทั้งหมด เช่นทำไร่ ทำนา สวนป่าและสวนผลไม้ เป็นต้น
    ในเขตพื้นที่มีทางหลวงสายสำคัญตัดผ่าน ได้แก่
 
ทางหลวงหมายเลข 1117 เป็นเส้นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ น้ำตกคลองลาน, น้ำตกคลองน้ำไหล, อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นต้น
 
ทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข 1 ซึ่งสนับสนุนต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิต ภายในตำบลออกไปยังแหล่งจำหน่ายได้โดยสะดวก
  มีลำคลองสายสำคัญ ได้แก่ ลำคลองแม่ลาย ซึ่งสามารถสนับสนุนการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมงได้เป็นอย่างดี