หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย  
 
  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
 
จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมในเขตพื้นที่ อบต.คลองแม่ลาย
 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 
การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 
   
 

เริ่มนับ วันที่ 15 ต.ค. 2555