หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์
คลองแม่ลายเป็นตำบลน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีการเกษตรธรรมชาติ
ขยายโอกาสทางสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
....................................
นายก อบต.คลองแม่ลาย
ส่งเสริมการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแม่ลาย
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย  
 
  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
 
จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมในเขตพื้นที่ อบต.คลองแม่ลาย
 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 
การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 
   
 

เริ่มนับ วันที่ 15 ต.ค. 2555